Jednym z zadań, które są niezbędne dla większych firm jest badanie sprawozdań finansowych. To jakie są cele tego rodzaju zadania określone są w art 65 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dzięki temu badaniu należy sprawdzić czy sytuacja finansowa i majątkowa firmy jest na odpowiednim poziomie. Biegły rewident powinien wyrazić pisemną opinie o sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa. Raport powinien być przedstawiony w formie pisemnej oraz zawierać dodatkowe informacje uzupełniające.

Jaki jest cel badania sprawozdań finansowych?
Jeśli chodzi o badanie sprawozdań finansowych to każdy rewident to wykonujący powinien zająć się stwierdzeniem czy sprawozdanie finansowe oraz księgi rachunkowe, na podstawie których zostało ono zrobione są wolne od uchybień. Jego kolejnym zadaniem jest sprawdzenie czy sprawozdanie można uznać za rzetelne, przejrzyste oraz czy sprawozdanie nie zniekształca informacji, na których zostało oparte. Dzięki takiej usłudze informacje zawarte w sprawozdaniu zostają uwiarygodnione. Dzięki temu zostaje powiększone bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Tego rodzaju usługi są potrzebne i pozwalają pokazać, że konkretna firma działa na najwyższym poziomie.

Kto zleca badania sprawozdań finansowych?
Na rynku istnieją specjalne instytucje, których sprawozdania finansowe muszą być badane. Są one określone w art 64 ust 1 ustawy o rachunkowości. Wśród tego rodzaju instytucji i firm wymienić należy między innymi:
– banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowe czy też zakłady reasekuracji
– firmy i jednostki, które działają na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi czy też przepisami na temat funduszy inwestycyjnych.
– spółki akcyjne
– wiele innych jednostek, które spełniły takie warunki jak: zatrudnienie ponad 50 osób, suma aktywów wynoszona ponad 2 500 000 euro czy też przychody wynoszące ponad 5 000 000 euro.

Każdy może zlecić badanie sprawozdań finansowych. Wbrew pozorom tego rodzaju sprawdzenie sprawozdania finansowego wcale nie jest przeprowadzane w celu poszukiwania błędów, ale w celu poprawy funkcjonowania organizacji. Dzięki działaniu biegłego rewidenta można znaleźć różnego rodzaju problemy, które da się rozwiązać. Nawet jeżeli zostaną znalezione pewne uchybienia to zadaniem biegłego rewidenta jest znalezienie rozwiązania dotyczącego danego problemu. Pozytywna opinia biegłego rewidenta potwierdza wiarygodność działalności konkretnej firmy. Zlecanie takich badań jest dobre dla każdej firmy.

Na ten temat możesz także przeczytać na stronie: https://www.ecddp.com/badanie-sprawozdan-finansowych.html